Vo svetle Pravdy - Posolstvo Grálu zv.II.

Auf Lager

DE: 1-3 Werktage, andere Länder: 5-30 Werktage

12,00 €
Versandkosten

Tri zväzky diela „Vo svetle Pravdy“ zahŕňajú celkovo 168 prednášok, ktoré obsahovo na seba nadväzujú a podávajú úplný obraz celého stvorenia.

Tento rozsiahly výklad sveta, ktorý vychádza zo známych prírodných zákonov, umožňuje čitateľovi spoznať skryté súvislosti bytia a tým mu ponúka hodnotné životné pomoci.

Prednášky, ktoré sú v tejto knihe zahrnuté, vznikali počas rokov 1923 až 1938, a do dnešnej podoby boli prepracované a usporiadané v rokoch 1938 až 1941.

Dielo „Vo svetle Pravdy“ sa stalo vo svete známym predovšetkým preto, lebo ponúka jasné a logické odpovede na zásadné otázky ľudského bytia, ako napríklad zmysel života, spravodlivosť v osude alebo pokračovanie života po smrti. Doteraz bolo preložené do 23 jazykov a je celosvetovo dostupné.

Cieľom autora bolo priblížiť čitateľovi pravdivý život, ponúknuť mu cenné impulzy pre vývoj jeho osobnosti a viesť ho na ceste poznania, ktorá v sebe zahŕňa aj poznanie Boha. Prednášky zahrnuté v diele „Vo svetle Pravdy“ by mali byť čitateľovi „svetlom a oporou“, nezávisle od náboženského postoja alebo cirkevnej príslušnosti. Abd-ru-shin nechcel priniesť nové náboženstvo, ani založiť novú cirkev.

Výklady obsiahnuté v diele „Vo svetle Pravdy“ sú postavené na základe jednoduchých, zrozumiteľných prírodných zákonov, ktoré pôsobia vo svete vonkajšom ako aj vnútornom, duševnom. Obracajú sa tak k ľudským skúsenostiam, odhaľujú silné a slabé stránky a upozorňujú na skryté nedostatky – ale aj na mnohé príležitosti, ktoré ponúka každodenný život pre duchovný pokrok. Čitateľ tým má možnosť opätovne objavovať obsah prednášok vo vlastnom živote a spoznávať ich pravdivosť. Tak môžu byť spojené osobne prežité skúsenosti s vecnými a logickými závermi do jedného obsiahleho, celistvého obrazu sveta, v ktorom niet odlúčenia medzi vedeckým a náboženským spôsobom hľadania pravdy.

Kniha „Vo svetle Pravdy“ nesie podtitul „Posolstvo Grálu“. Pojem „Grál“ sa dnes väčšinou spája s obrazmi túžby po ideáloch a s víziami, ktoré sa podávali v mýtoch, legendách a predovšetkým v umeleckých dielach. Abd-ru-shin vysvetľuje, že tieto tradičné podania majú základ v skutočnosti, ktorá má zásadný význam pre existenciu a trvanie celého stvorenia.

Dielo „Vo svetle Pravdy“ ukazuje jasnú a jednoduchú cestu. Nemá nič spoločné s mystikou alebo s ezoterikou, ale kladie značné požiadavky na nás samých, podobne ako pôvodné Ježišovo učenie. Podporuje nielen samostatné, vecné myslenie bez predsudkov, ale predovšetkým „pevné chcenie k dobrému“. Táto práca na sebe samom a v službe blížnemu môže viesť človeka k duchovnej zrelosti.

Niektoré z mnohých dôležitých tém, ku ktorým ponúka dielo „Vo svetle Pravdy“ podrobné odpovede sú napr.:

  • Zodpovednosť a osud/karma
  • Smrť a opakované pozemské životy/reinkarnácia
  • Pád do hriechu a dedičný hriech
  • Prehľad tohto a onoho sveta
  • Milosť a láska Stvoriteľa
  • Telo, duša a duch
  • Syn Boží a Syn Človeka

Zodpovednosť

Táto otázka je vždy jednou z prvých, pretože prevažná väčšina ľudí by sa príliš rada zbavila každej zodpovednosti a chcela by ju zvaliť na kohokoľvek iného, len nie na seba. Nehrá pritom žiadnu rolu, že je to sebaznehodnocovanie. V tomto ohľade sú skutočne veľmi pokorní a skromní, ale len preto, aby potom mohli žiť tým veselšie a bez zábran.

Bolo by to predsa také krásne, keby si každý mohol splniť všetky svoje želania a vyžívať všetky svoje chúťky aj na úkor iných ľudí pokojne a beztrestne. Pozemské zákony sa dajú v prípade potreby obísť, a tak sa vyhnúť konfliktom. Šikovnejší môžu pod ich pláštikom dokonca vykonávať úspešné ťahy a robiť mnohé také, čo by z morálneho hľadiska nijako neobstálo. Pritom sa dokonca ešte často tešia povesti obzvlášť schopných ľudí.

Pri určitej dávke chytrosti dalo by sa teda žiť vlastne celkom príjemne podľa svojich vlastných záujmov, keby … niekde nebolo niečo, čo vzbudzuje nepríjemný pocit, a keby sa občas neprejavoval stupňujúci sa nepokoj, že by všeličo mohlo byť nakoniec predsa trochu iné, než ako si to utvára vlastné prianie.

A tak to aj je! Skutočnosť je vážna a neúprosná. Ľudské priania nemôžu v tomto ohľade privodiť nijakú odchýlku. Neoblomne pretrváva zákon: „Čo človek zasieva, to aj mnohonásobne zožne!“

Týchto pár slov skrýva v sebe a napovedá omnoho viac, než si pritom nejeden myslí. Zodpovedajú presne navlas skutočnému deju zvratného pôsobenia vo stvorení. Ani by sa nedal nájsť priliehavejší výraz na to. Tak ako žatva dáva mnohonásobok toho, čo bolo zasiate, presne tak aj človeka zastihne znovu mnohonásobne to, čo svojimi vlastnými citmi vzbudzuje a vysiela podľa druhu svojho chcenia.

Človek nesie teda duchovne zodpovednosť za všetko, čo robí. Táto zodpovednosť začína už pri rozhodnutí, nie teda až po vykonaní činu, pretože čin je vlastne len výsledkom rozhodnutia. A rozhodnutie je prebudením vážneho chcenia!

Niet odlúčenia medzi tunajším svetom a takzvaným svetom záhrobným, ale všetko je len jedno veľké bytie. Celé to mohutné, ľuďom viditeľné i neviditeľné stvorenie nekrúži vedľa seba, ale zapadá do seba ako dômyselne zostrojené súkolesie, ktoré nikdy nezlyhá. Tento celok udržujú jednotné zákony, ktoré ako nervové vlákna všetkým prenikajú, všetko spájajú a v neustálom zvratnom pôsobení sa navzájom rozuzľujú!

Ak sa v školách a v cirkvách hovorí pritom o nebi a pekle, o Bohu a diablovi, tak je to správne. Nesprávne je však vysvetlenie o dobrých a zlých silách. To musí každého vážne hľadajúceho ihneď uvrhnúť do omylov a pochybností; lebo kde jestvujú dve sily, tam by logicky museli byť i dvaja vládcovia, v našom prípade teda dvaja bohovia, a to jeden dobrý a jeden zlý.

Avšak
tak to nie je!

Je len jeden Stvoriteľ, jeden Boh, a preto tiež len jedna sila, ktorá všetkým jestvujúcim prúdi, všetko oživuje a podporuje!

Táto čistá tvorivá sila Božia prúdi neustále celým stvorením, spočíva v ňom a nedá sa od neho odlúčiť. Možno ju nájsť všade: vo vzduchu, v kaž­dej kvapke vody, v tvoriacich sa nerastoch, vo vyvíjajúcej sa rastline, vo zvierati a samozrejme i v človeku. Niet ničoho, kde by sa nenachádzala.

A tak ako preniká všetkým, tak prúdi neustále i človekom. Ten je uspôsobený tak, že sa podobá brúsenej šošovke. Šošovka zhromažďuje ňou prenikajúce slnečné lúče a koncentrované ich vedie ďalej, takže tieto hrejivé lúče sústredené na jeden bod pália a svojou žiarou roznietia oheň. Podobne aj človek svojím zvláštnym uspôsobením zbiera pomocou citu ním prúdiacu tvorivú silu a vedie ju ďalej sústredenú svojimi myšlienkami.

Podľa druhu tohto cítenia a s tým súvisiacich myšlienok riadi teda človek samočinne pôsobiacu tvorivú Božiu silu k dobrým alebo zlým následkom!

A to je tá zodpovednosť, ktorú človek musí niesť! V tom je zahrnutá aj jeho slobodná vôľa!

Vy, ktorí sa často tak kŕčovite namáhate nájsť pravú cestu, prečo si to robíte tak ťažkým? Predstavte si celkom jednoducho, ako vami prúdi čistá sila Stvoriteľa a vy svojimi myšlienkami ju vediete buď dobrým, alebo zlým smerom. V tom máte bez námahy a bez lámania hlavy všetko!

Uvážte, že záleží len od vášho prostého cítenia a myslenia, či táto nesmierna sila vyvolá dobro alebo zlo. Aká pomáhajúca alebo skazonosná moc je vám tým zverená!

Nie je potrebné, aby ste sa pritom namáhali, až by vám pot vystupoval na čelo. Nemusíte sa upínať na takzvané okultné cvičenie, aby ste všelijakým možným i nemožným, telesným i duchovným prekrucovaním dosiahli určitú úroveň, ktorá je však pre váš skutočný duchovný vzostup úplne bezvýznamnou!

Zanechajte toto pohrávanie, ktoré vás oberá len o čas a už i tak často sa stalo mučivým trýznením. Nie je to nič iné, než bývalé bičovanie a mučenie vlastného tela v kláštoroch. Je to len jeho iná forma, ktorá vám môže priniesť práve tak málo úžitku.

Takzvaní okultní majstri a žiaci sú modernými farizejmi! V najpravdivejšom zmysle slova. Dávajú verný obraz farizejov z doby Ježiša Nazaretského.

S čistou radosťou myslite na to, že ste schopní svojím úprimným cítením a myslením, chcejúcim dobro, bez námahy riadiť jedinú a mohutnú tvorivú silu. Táto sila potom zapôsobí presne podľa druhu vášho cítenia a myslenia. Pracuje sama, vy ju potrebujete len riadiť.

To všetko sa deje celkom jednoducho a prosto! Na to netreba žiadnu učenosť, ba ani čítanie a písanie. Je to dané každému z vás rovnakou mierou! V tom niet rozdielu.

Ako môže dieťa otočením vypínača hravo zapnúť elektrický prúd, majúci nes­mierne účinky, tak i vám je dopriate riadiť božskú silu iba svojím jednoduchým myslením.

Môžete sa z toho radovať, môžete byť na to hrdí, ak používate silu na dobré! Ale traste sa, ak ju premárnite bez úžitku, alebo ju dokonca používate na niečo nečisté! Lebo nemôžete uniknúť zákonom zvratného pôsobenia, ktoré spočívajú vo stvorení. Aj keby ste mali krídla rannej zory, ruka Pánova, ktorého silu takto zneužívate, by vás zasiahla prostredníctvom tohto samočinne pôsobiaceho zvratného pôsobenia, nech by ste sa chceli ukryť kdekoľvek.

Zlo vzniká pomocou tej istej čistej božskej sily ako dobro!

A tento spôsob použitia jednotnej Božej sily, voľne ponechaný každému, skrýva v sebe zodpovednosť, ktorej nemôže nikto uniknúť. Preto volám ku každému hľadajúcemu:

„Udržuj krb svojich myšlienok čistý, založíš tak mier a budeš šťastný!“

Radujte sa, vy nevedomí a slabí; lebo vám je daná tá istá moc ako silným! Nerobte si to teda príliš ťažkým! Nezabúdajte, že čistá, samostatne tvorivá Božia sila prúdi tiež vami a že aj vy ako ľudia máte schopnosť dávať tejto sile určitý smer, a to podľa druhu vášho vnútorného cítenia, teda vášho chcenia. Môžete ju usmerniť k dobrému, rovnako ako k zlému, aby stavala alebo ničila, prinášala radosť alebo žiaľ!

Pretože jestvuje len táto jedna Božia sila, vysvetľuje sa tým aj tajomstvo, prečo musí nakoniec v každom vážnom boji temno ustúpiť Svetlu a zlo dobru. Ak riadite Božiu silu k dobru, zostáva neskalená vo svojej pôvodnej čistote a vyvinie omnoho väčšiu silu, zatiaľ čo so zakalením nečistotou nastáva súčasne i oslabenie. Preto v konečnom boji bude rozhodujúcou čistota sily, ktorá vždy pôsobí prenikavo.

Čo je dobré a čo zlé, to cíti každý bez slov až do končekov svojich prstov. Každé hĺbanie o tom by len miatlo. Tupé hĺbanie je plytvanie silou, je to ako močiar, ako lepkavé bahno, ktoré všetko vo svojom dosahu ochromujúc zovrie a udusí. Avšak svieža veselosť pretrhá putá hĺbania. Nie je potrebné, aby ste boli smutní a skľúčení!

V každom okamihu môžete nastúpiť cestu k výšinám a napraviť minulé, nech je to čokoľvek! Nerobte nič iné, iba myslite na to, ako vami prúdi čistá sila Božia. Potom sa sami zľaknete zavádzať túto čistotu do špinavých kanálov ošklivých myšlienok, pretože rovnakým spôsobom môžete bez námahy dosiahnuť to najvyššie a najušľachtilejšie. Vám stačí len riadiť a sila zapôsobí potom sama vami zamýšľaným smerom.

Tak máte šťastie alebo nešťastie vo vlastných rukách. Zdvihnite preto hrdo hlavu a pozrite sa na veci slobodne a odvážne. Zlo sa nemôže priblížiť, pokiaľ ho sami nezavoláte! Ako vy chcete, tak sa vám stane!

Weitere Informationen
ISBN 978-80-89163-47-2
Autor Abd-ru-shin
Abmessungen 14 X 21 cm
Ausführung mäkká väzba
Seitenzahl 353
Sprache Slovenský
Lieferzeit DE: 1-3 Werktage, andere Länder: 5-30 Werktage