Ephesus - Leven en werken van de wegbereider Hjalfdar in de prehistorie

Auf Lager

DE: 1-3 Werktage, andere Länder: 5-30 Werktage

23,00 €
Versandkosten

Is het boek in de serie ‘Wegbereiders’ waarvan de inhoud het verst teruggaat in de geschiedenis van de ontwikkeling van de mensheid op de planeet Aarde, in het kosmische werelddeel ‘Ephesus’. Hierin wordt het tij dperk beschreven, dat vaag in het bewustzij n van de mensen bewaard bleef vanuit de mythologie als ‘Gouden Tij dperk’, waarbij gedacht moet worden aan tij den ver voor de ingrij pende veranderingen ten gevolge van de ij stij den.

In dit vroege en bij zondere tij dperk werkt Hjalfdar als wegbereider voor de Waarheid, samen met Holda – het voorbeeld voor de vrouwen. Om zich heen verzamelden zij groepen mensen, die voor hun ontwikkeling op aarde waren geïncarneerd, en hielpen hen, in zichzelf de verbinding met hun geestelij k vaderland levend te houden. Zij allen waren ook vertrouwd met die wezens die – in tegenstelling tot de mensengeest die de gave van de vrij e wil ontving – uitsluitend kunnen werken volgens de Wil van de Schepper. Het zijn de grote leiders van de elementen, maar ook de kleine wezens die overal in de natuur, en ook voor de mensen helpend en verbindend bezig zijn.

Onder Hjalfdars leiding en in harmonie met de natuur doorstonden de mensen de gevaren van dit aardse tij dperk en verwierven in het beleven een rij ke schat aan ervaringen. Bij gestaan door Holda bracht Hjalfdar vele groepen mensen die aan het begin stonden van hun geestelij ke ontwikkeling, tot het besef van de boven alles staande godheid als de oorsprong van al het zij n, en zij bouwden de eerste tempel van God op aarde. Zo ontvouwde zich een vroege cultuur, inderdaad als een ‘Gouden Tij dperk’, want natuur en geest, hemel en aarde konden zich nog door middel van en in de mens met elkaar verbinden.

VOORWOORD VAN DE UITGEVERD

Dit Boek maakt deel uit van de serie Het verleden herrijst. Hierin wordende rechtstreekse hulp en de geestelijke leiding vanuit het Licht beschreven, die de mensheid vanaf zijn ontstaan ten deel zijn gevallen. De beschrijvingenomvatten aardse en bovenaardse gebeurtenissen.

De inhoudsopgave van de verschillende delen hiervan aan het einde vanhet boek geeft een globaal overzicht van personen en gebeurtenissen binnendeze omvangrijke kringloop.

Het ontstaan van de boekenserie is wel ongebruikelijk volgens de tegenwoordige opvattingen. De inhoud van de boeken is ontvangen, niet bedacht.

Voorop staat het inzicht, dat er in de schepping niets verloren gaat, dat alhet levende gebeuren onuitwisbaar bewaard blijft. De gave om te kunnenopnemen en schrijven ontvingen beroepenen in de nabijheid van Abd-ru-shin, de brenger van de GraalsboodschapIn het Licht der Waarheid.

Daaromworden geen namen van auteurs genoemd.

Hetgeen is opgenomen, volgt steeds een heel bepaalde ontwikkelingslijn van de gebeurtenissen. Ze zijn voor iedere persoon die ontvangt, weeranders van aard. Enkele voorvallen worden om deze reden van verschillendekanten belicht: terwijl de ene beschrijving een beeld en een bericht vanuiteen geestelijk standpunt, dus van boven naar beneden gezien, mag beschouwen en weergeven, geeft de andere hetzelfde weer, uitgaande van het aardse.

De juistheid van hetgeen geboden wordt, kan iedere onbevooroordeeldelezer in zichzelf beleven. Hij zal merken dat niet de fantasie de pen leidde,maar echte geschiedenis die tot leven komt, uit een geheimzinnige vervlogentijd! Met verbazing en wellicht diep geroerd, kan hij ontdekken hoe desluiers weggenomen worden van een groots verleden van beslissende betekenis. Daardoor kan hij geestelijk verder zien en tot inzicht in de samenhangen komen, tot aan het sluiten van de kringloop in de huidige tijd.

Voor alle in deze boekenreeks beschreven bovenaardse gebeurtenissengeeft het werk In het Licht der Waarheid volgens de scheppingswetten eenlogische en volledige bevestiging.

Het verschil in opvattingen over de leer en het werken van de bekendeverkondigers, ook over het Woord der Waarheid van de Godszoon Jezus,maakt het noodzakelijk om een speciale aanwijzing te geven: geen lezerhoeft bang te zijn, dat hij verstrikt raakt in de strijd tussen verschillendereligieuze richtingen.

Alle leren voor de aardemens, die eens door deze wijzen gegeven werden – van Hjalfdar (het boek Ephesus) tot Krishna, Zoroaster, Lao-Tse, Boeddha, Mohammed en nog verschillende anderen – volgden een duidelijke wegvan een en dezelfde geestelijke leiding uit het Licht.

Abd-ru-shin schrijft hierover in een nagelaten tekst: “Wanneer de mensen in de loop van duizenden jaren niet steeds zóhadden gehandeld, als zijnu nog doen, wanneer ze niet alles, wat hen tothulp moest dienen, altijd weer zouden hebben verbogen, om het aan hunmenselijke manier van denken en hun aardse wensen aan te passen, danzou er nu op aarde een en dezelfde leer zijn, die uit de Wil van God voortkomt. Er zouden niet zoveel verschillende geloofsbelijdenissen te vindenzijn.

Alles wat tot nu toe aan geloofsleren op de aarde kwam, zou verenigdslechts één trap vormen naar het voetstuk dat de Waarheid moet dragen,zoals dit in veelvuldige beloften aan de mensen dikwijls werd verkondigd.

Er zouden dan geen verschillen in opvatting zijn en nog minder in dezeleren zelf!

Want alle leren waren eens door God gewild, nauwkeurig aangepastaan elk volk en elk land, en geheel gevormd naar de betreffende geestelij kerijpheid en ontvankelijkheid.... De brengers van alle verschillende leren waren wegbereiders voorhet Woord van de Waarheid zelf.”

Noot van de vertalers.

Het begrip ‘wesenhaft’ is in dit boek niet vertaald. Het is in volleomvang en diepgang uitgelegd in het werk In het Licht der Waarheid, Graalsboodschap van Abd-ru-shin.

Alle wezens in de schepping zijn ‘wesenhaft’ (letterlijk: een wezenbezittend) en leven en werken volgens de Wil van God. Ze komen voor inalle scheppingssferen en in velerlei gedaanten. Op aarde worden ze ‘natuur-wezens’ genoemd: elfen, nimfen, gnomen; ook engelen zijn wesenhaftedienaren van God. De ’wesenhaften’ zorgen onder andere voor de vormgeving, opbouwen onderhoud van wat ‘natuur’ wordt genoemd.

Weitere Informationen
ISBN 978-90-71373-40-4
Abmessungen 23 x 15,5 cm
Seitenzahl 233
Sprache Nederlands
Lieferzeit DE: 1-3 Werktage, andere Länder: 5-30 Werktage