Zoroaster – Leven en werken van de wegbereider in Iran

Auf Lager

DE: 1-3 Werktage, andere Länder: 5-30 Werktage

24,00 €
Versandkosten
Leven en werken van de wegbereider in Iran.
Zoroaster (Zarathoestra) wordt geboren als zoon van een paardenfokker. In zijn kinder- en jeugdjaren wordt hij omringd door trouwe leiding en staat hij in nauwe verbinding met de natuur en de daarin levende wezens. In de eenzaamheid van de bergen komt hij tot het erkennen van de hoogste Godheid en ontwikkelt hij zich tot een beroepene, de wegbereider van de Waarheid.

Aan het begin van zijn opdracht stuit Zoroaster in Iran op een geloof, dat tot een dieptepunt is gezonken. De kennis omtrent die ene scheppende God was bijna geheel verloren gegaan en het beeld van de "goden" werd met menselijke denk-en handelwijze vermengd. Door zijn andere zienswijze en zijn verkondiging over der verheven Schepper trekt Zoroaster de aandacht van vorst Hafis, die zich nog met het oude geloof in Ahuramazda als de enige Schepper verbonden voelt. Gesteund door de vorst begint Zoroaster nu in het hele land over Ahuramazda te verkondigen. Velen herkennen in hem een helper uit geestelijke nood. Hij leert hen, dat zijzelf schuldig zijn aan hun leed; hij spreekt erover, waarom de mens op aarde leeft en wat zijn eigenlijke doel na herhaalde levens op aarde is. Uiteindelijk vindt Zoroaster in Jadasa die echtgenote, die zijn werkzaamheid aanvult en hulp aan de vrouwen verleent. Juist de vrouwen werden in de uitgestrekte delen van het land in onwetendheid gehouden over al het geestelijke. Het gemeenschappelijke en zegenrijke werken van hen beiden schenkt aan het land, onder de wijze leiding van vorst Hafis, een tijdperk van vreedzame ontplooiing op elk gebied van het leven.

Het geloof in Ahuramazda, de Allerhoogste, bepaalt dit leven in het hele land en komt tot uiting in een bloeiende kunst en cultuur. Op latere leeftijd legt Zoroaster zijn boodschap op stenen tafels gegraveerd vast. Aan het nageslacht brengt hij het weten over, dat er een Eindgericht en daarmee ook de Wereldrechter, de Saoshyant, zal komen, die de mensen volgens hun daden berecht.

VOORWOORD VAN DE UITGEVER

DIT BOEK behoort tot de serie «Het verleden herrijst». Hierin wordt de rechtstreekse hulp en de geestelijke leiding zichtbaar, die de mensheid van het begin af aan vanuit het Licht werd geschonken. De beschrijvingen omvatten aardse en bovenaardse gebeurtenissen.

De inhoudsopgave aan het einde van de verschillende delen van het boek geeft een globaal overzicht van personen en gebeurtenissen binnen deze omvangrijke kringloop.

Het ontstaan van de boekenserie is wel wat ongewoon voor de tegenwoordige zienswijze. De inhoud van de boeken is ontvangen en niet bedacht. Voorop staat het inzicht, dat er in de schepping niets verloren gaat, dat al het levende gebeuren onuitwisbaar bewaard blijft. Het vermogen om te kunnen opnemen en te kunnen schrijven, ontvingen mensen die beroepen waren in de nabijheid van Abd-ru-shin, de brenger van de Graalsboodschap «In het Licht der Waarheid». Daarom worden geen namen van auteurs genoemd.

Het opgenomene volgt steeds een heel bepaalde ontwikkeling van de gebeurtenissen, voor iedere persoon die ontvangt, weer anders. Enkele overeenkomstige voorvallen worden om deze reden van verschillende kanten belicht; terwijl de ene beschrijving een beschouwing en een bericht vanuit een geestelijk standpunt, dus van boven naar beneden gezien, mag brengen, geeft de andere hetzelfde weer, uitgaande van het aardse.

De juistheid van het gebodene kan iedere onbevooroordeelde lezer in zichzelf beleven. Hij zal aanvoelen, dat niet fantasie de pen leidde, maar een werkelijk gebeuren, dat ontwaakte uit een verzonken tijd vol geheimen! Met verbazing en wellicht diep bewogen, is hij in staat om te ontdekken, hoe de sluiers die over een groot, beslissend verleden liggen, worden opgetrokken. Daardoor kan hij tot een geestelijk overzicht en een inzicht in de samenhangen komen, tot aan het sluiten van de kringloop in de tegenwoordige tijd.

Voor alle in deze boekenreeks beschreven bovenaardse gebeurtenissen geeft het werk «In het Licht der Waarheid» een logische en volledige bevestiging volgens de scheppingswetten.

Het verschil in opvatting over de leer en het werken van de bekende verkondigers, ook over het Woord der Waarheid van de Godszoon Jezus, maakt het noodzakelijk om een speciale aanwijzing te geven: geen enkele lezer hoeft bang te zijn, dat hij verstrikt zal raken in de tweedracht van verschillende religieuze richtingen.

Zo als iedere leer eertijds door wijzen werd gegeven - te beginnen bij Hjalfdar (het boek Ephesus) tot Krishna, Zoroaster, Lao-Tse, Boeddha, Mohammed en ook nog anderen - is daarin voor de aardemensen een duidelijke weg gelegen van geestelijke leiding vanuit het Licht, een weg die één en dezelfde is.

Abd-ru-shin schrijft hierover in een nalatenschap:

«Wanneer de mensen in de loop van duizenden jaren niet steeds zó hadden gehandeld, als zij nu nog doen, wanneer zij niet alles, wat hun tot hulp moest dienen, altijd weer zouden hebben verbogen, om het aan hun menselijke manier van denken en hun aardse wensen aan te passen, dan zou er nu op aarde uitsluitend één en dezelfde leer zijn, die uit de Wil van God voortkomt. Er zouden niet zoveel verschillende geloofsbelijdenissen te vinden zijn.

Alles wat tot nu toe aan geloofsleren op de aarde kwam, zou verenigd slechts één trap vormen naar het voetstuk dat de Waarheid moet innemen, zoals dit in veelvuldige beloften aan de mensen dikwijls werd verkondigd.

Er zou dan geen onderscheid in de opvattingen zijn en nog minder in deze leren zelf! Want alle leren waren eens door God gewild, nauwkeurig aangepast aan de afzonderlijke volkeren en landen, en geheel gevormd naar de betreffende geestesrijpheid en ontvankelijkheid.

... De brengers van al die verschillende leren waren wegbereiders voor het Woord van de Waarheid zelf.»

Weitere Informationen
ISBN 978-3-87860-867-7
Sprache Nederlands
Lieferzeit DE: 1-3 Werktage, andere Länder: 5-30 Werktage